تاریخ در آینه پژوهش شماره 41، پاييز و زمستان 1395

چكيده مقالات نشريه تاریخ در آینه پژوهش شماره  41 سال يازدهم، شماره دوم ، پاييز و زمستان 1395 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:بررسي معاهدات نبوي با تكيه بر دو اصل «دوسويه بودن تعاملات» و «عدم تحميل دين» / بررسي و تحليل منصب امارت حج در سال نهم هجري / واكاوي نقش رويكرد شكاكانة پاتريشيا كرون در شكل‌گيري ديدگاه‌هاي وي در كتاب «تجارت مكه و ظهور اسلام» / ابن‌خلدون و نقد سنت‌هاي روايتي در تاريخ‌نگاري متقدم نمونة بحث: روايت‌شناسي سقوط برمكيان در تاريخ‌نگاري مورخان تا پايان قرن چهارم / تحليل و پاسخ به شبهۀ درگيري پيامبراكرم صلي الله عليه و آله وسلم با يهود بني‌قريظه / راهبردها و راه‌كارهاي نظارت و ارزيابي در نظام آموزشي امامية عصر حضور