معرفت اديان 31-تابستان 1396

چكيده مقالات نشريه معرفت اديان 31-تابستان 1396 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:«ملكوت» در تفاسير عرفاني قرآن كريم و عرفان مسيحيت شرقي / بررسي و نقد نظريه اقتباس قرآن از عهدين / بررسي و مقايسه افتراق ديني و ويژگي هاي عاملانِ آن؛ در قرآن كريم و عهد جديد / مطالعه تطبيقي عالم پس از مرگ در دين اسلام و زردتشت / تحليل و بررسي منابع حجيت در آئين هندو / خدا و وحدت وجود در مكتب ودانته / انسان شناسي پولسي و ساحت هاي وجودي انسان / بررسي تطبيقي عمل در حديقة الحقيقة و بهگودگيتا