معرفت كلامي 18 - بهار و تابستان 1396

چكيده مقالات نشريه معرفت كلامي 18 - بهار و تابستان 1396 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره: كاركردهاي عقل در انديشة كلامي شيخ حر عاملي / رابطة علم و دين در ديدگاه اول پلانتينگا / بررسي نقش ترس در پيدايش دين (با تكيه بر قرآن) / معناي «نفي صفات» در آموزه¬هاي شيعي از ديدگاه سيداحمد كربلايي و سيدمحمدحسين طباطبائي / بررسي انتقادي ديدگاه غياث الدين منصور دشتكي در معاد جسماني / دلايل و شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن / بداء در نظام فلسفي ميرداماد / صدق الهي و مسئله خلف وعيد