استقامت و پايمردي در مسير حق؛ رمز پيروزي مجاهدان الهي

حضرت آيت‌الله مصباح: وعده‌هاي الهي حق است و اگر ما به وظیفة خود عمل کنيم، استقامت داشته باشيم، و در ادامه‌دادن راه ترديد به خود راه‌ندهیم، و در فداکاري‌هاي خود کوتاهي نکنيم، پيروزي حتمي از آن ما است.