قرآن شناخت 18 - بهار و تابستان 1396

چكيده مقالات نشريه قرآن شناخت 18 - بهار و تابستان 1396 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:نگاهي به آراي صاحب نظران دربارة حد دلالت ادلة عقلي تحريف ناپذيري قرآن / معناداري و معرفت بخشي زبان قرآن از نگاه علامه طباطبايي / نقد روايات نزول قرآن بر زبان صحابه (نگاهي به كتاب الاتقان سيوطي) / مؤلفه هاي معنايي «يهود» در قرآن بر اساس روابط همنشيني / بررسي ادلة قرآني عرف گرايان اثباتي در قلمرو اخلاق / رابطة «تذكر» و «تفكر» در قرآن كريم