معرفت شماره 237 -شهريور 1396

چکیده مقالات نشريه معرفت شماره 237 -شهريور 1396 در سایت این نشریه بارگذاری گرديد. عناوین مقالات این شماره: نقش تربيتى نهادهاى اجتماعى در تحقق جامعه دينى / ارزشيابى تربيتى جايگاه ارزشيابى در آموزش ارزش ها / عمل به باورهاى دينى و نقش آن در شادكامى و سلامت روانى / تبيين چگونگى تربيت اخلاقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آنرهيافتى تأملى جهت سامان دهى برنامه هاى تربيتى / تأمل در فلسفه تربيت كودكان استثنايى مبانى، اهداف و اصول / راه كارهاى آموزش مفهوم مرگ به كودكان با تكيه بر قرآن و روايات اسلامى / موانع پژوهش دانشجويى مطالعه تطبيقى و موردى دانشگاه هاى آزاد و دولتى قم