معرفت سياسي شماره 17، بهار و تابستان 1396

چكيده مقالات نشريه معرفت سياسي شماره 17، بهار و تابستان 1396 در سايت اين نشريه بارگذاري گرديد. عناوين مقالات اين شماره:ظرفيت فلسفة سياسي و متعالي و حكمت محض و اجتماعي علامه طباطبائي / ماهيت فلسفة سياسي اسلامي / بررسي مناسبات حكمت سياسي اسلامي مشاء با «دموكراسي غربي» و «مردم‌سالاري ديني» / تحليل تمدن اسلامي در رويكردهاي توصيفي و هنجاري / ماهيت افتا در فقه سياسي شيعه / جايگاه مصلحت در فعاليت‌هاي جاسوسي / پيدايش جامعه مدرن و تجديد بناي حقوق بشر؛ واكاوي منشأ جهان‌بيني و تبارشناسي گفتمان حقوق بشر