پیشینه موسسه

حوزههاي علميه از ديرباز تاكنون، مسئوليت پاسداري از كيان اعتقادي جامعة اسلامي را بر دوش داشته و دارند.
در همين راستا، علماي دلسوز و آيندهنگر، همواره درصدد ايجاد مؤسساتي بودهاند كه با تربيت افرادي آگاه به معارف اسلامي و مسائل زمان، افزون بر پاسخگويي به نيازهاي جامعه، بـا گرايـشهاي  انحرافي و برداشـتهـاي نــادرسـت از مفـاهيـم دينـي مقابله كنند.
مـؤسسة آمـوزشـي و پـژوهشـي امام خمينـي(ره) از مؤسساتي است كه با همين انگيزه پايهگذاري شده است. فعاليتهاي اين مؤسسه با تأسيس بخش آموزش مؤسسه در «مؤسسة در راه حق» شكل گرفت.
با توصية امام راحل(ره) به ادامه و توسعة فعاليتهاي بخش آموزش و تقبل هزينة آن از سوي آن رهبر فرزانه، اين برنامهها در سطح وسيعتري ادامه يافت و به تأسيس «بنياد فرهنگي باقرالعلوم(ع)» انجاميد.
پـس از رحلت آن امام عـزيز، بـا عـنايتهـا و حمايتهاي بيدريغ خلف صالحش، مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي «مدظلهالعالي» فعاليتهاي علمي و آموزشي حضرت آيت‏الله مصباح گسترش يافت و در ادامه با كمكهاي مادي و معنوي معظم، در سال 1374، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در محل کنوني آن تأسيس شد. ساختمان مؤسسه در هشت طبقه، بخشهاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي _ تربيتي، اطلاعرساني و اداري_مالي را در خود جاي داده است.
گفتني است ساختمان شمارة 2 مؤسسه در شهرك پرديسان قم در حال ساخت است و هم‏اکنون اداره کل تحصيلات تكميلي و مركز دايرهالمعارف علوم عقلي _ اسلامي در بخشي از آن‏که به بهره‏برداري رسيده است، فعاليت دارند.