اهداف مؤسسه

اهداف
مهم‏ترين اهداف مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با توجه به انگيزه هاي اصلي تشکيل آن عبارت‏اند از:

  1. تبيين و بهكارگيري معارف اسلامي در رشتههاي مختلف علوم انساني؛
  2. تربيت پژوهشگران صاحبنظر در معارف اسلامي و علوم انساني  و داراي صلاحيت علمي لازم براي مقابله با انديشههاي انحرافي و التقاطي؛
  3. تربيت اساتيد باتجربه و متعهد بهمنظور تأمين اعضاي هيئت‏علمي حوزه و دانشگاه.